آیروسل

آیروسل نوعی گاز است.این سیستم شامل گاز آیروسل،پودر و ذرات جامد است.به محض اینکه سیستم اطفاءحریق دود و گاز ناشی از آتش سوزی را تشخیص می دهد.کپسول های آیروسل به صورت اتوماتیک فعال شده و باپخش ذرات جامد کوچکتراز ده میکرون روی حریق می ماندو با آزاد سازی رادیکالهای کا باعث خاموش شدن حریق می شود.این سیستم را می توان درهمه اماکن نصب کرد.از کپسول های آیروسل دارای استاندارد بین المللی مانند استاندارد بین المللی ایران و “CE”اروپا استفاده کنید.برای اینکه ریسک تخلیه آیروسل را پایین بیاورید حتمااز دتکتورهای مکنده دود استفاده کنید.مهلت محدود تمیزکاری بعد از اطفاءحریق را درنظر بگیرید.فقط 24 ساعت جهت تمیز کاری فرصت دارید.لایه نازکی از گرد و غبار آیروسل روی تجهیزات الکترونیکی ،دربلند مدت باعث آسیب به تجهیزات می شود.بادرنظر گرفتن زمان 10 دقیقه پس از استفاده از آیروسل با یک فن قوی گردو غبار ناشی از گازآیروسل را ازمحیط خارج کنید.سایز سیلندرهارا در نظر بگیریدبه عنوان مثال:اگر ارتفاع شما 3 متر است وبه 10 کیلو آیروسل نیاز داریدبهتر است از 5 سیلندر 2 کیلویی به جای 2 سیلندر 5 کیلویی استفاده شود.در ضمن فاصله سیلندر با تجهیزات را درنظر بگیرید تا گرد و غبار ایجاد شده خسارت کمتری به تجهیزات واردکند.