تعیین مكان مناسب جهت نصب کپسول آتش نشانی

 
1) حداكثر در ارتفاع5/1 متری از سطح زمین نصب گردد . چنانچه وزن کپسول آتش نشانی بیشتر از 18 كیلوگرم باشد حداكثر در ارتفاع 1 متری سطح زمین نصب گردد . 
2) در نزدیكی ورودی و خروجی ها قرار گیرد .
3) مسیر جهت دسترسی ، كوتاه و خالی از وسایل دست و پاگیر و مزاحم باشد .
4) در مكانی نصب گردد كه امكان صدمات فیزیكی به آن را به حداقل برساند .
5) سیلندر در فضای باز و در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف و باران قرار نگیرد .
6) باید دقت داشت كه کپسول آتش نشانی در فاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شود .
7) وقتی كه کپسول آتش نشانی بر روی دیوار نصب می شود باید از بستهای مخصوص استفاده شود .
8) توزیع یكنواخت صورت پذیرد .