تفاوت اطفاءحریق در گذشته وحال


 در گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی  پودر استفاده می كردند ، بدین صورت كه عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود كه با دست آن را بر روی آتش بپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء كننده از عوامل فشار كه در درون سیلندرها وجود دارد استفاده می كنند كه آن عوامل به شرح زیر می باشند : 
1- فشار هوا از طریق فشردن هوای خشك به داخل سیلندر
2- فشار یك گاز بی اثر مانند N2 و یا CO2 كه در داخل كارتریج قرار دارد (CARTRIDGE) 
3- فشار درونی ماده کپسول آتش نشانی مانند CO2