خاموش کننده های آتش نشانی شیمیایی

کپسول آتش نشانی شیمیایی مخصوصاً برای استفاده در آتش سوزی هایی که شامل وسایل آشپزی قابل احتراق مانند سوختن روغن و چربی هستند ، طراحی شده اند.

آنها دارای درجه کلاس F و نازل مخصوص کاربرد لنس هستند. آنها معمولاً از درجه A کلاس اضافی برخوردار هستند و معمولاً برای استفاده در آتش سوزی کلاس B (بنزین ، دیزل ، رنگ ، پارافین و غیره) طراحی نشده اند ، اگرچه آتش نشانی شیمیایی مرطوب 3l گلوریا گلوریا یک استثناست.