زمان مناسب شارژکپسول آتش نشانی


کسانی که در محل کار و یا زندگی خود کپسول آتش نشانی دارند بهتراست این موضوع را بدانند که به محض استفاده ازخاموش کننده خود باید نسبت به شارژآن اقدام نمایند در واقع شارژ کپسول آتش نشانی بلافاصله بعد از استفاده باعث می شود اگر بعد از آن ا تفاق غیرمنتظره ای افتاد امکان استفاده به موقع وسریع وجودداشته باشد.

کپسول های آتشنشانی به وسیله حروف الفبا بر اساس مدلشان به دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند که می توانید با کنترل دسته آن که ممکن است A , یا غیره باشد روند شارژ آن را بدانید که البته کپسول های آتش نشانی برای این موضوع یک جدول دارند که می توانید با بررسی جدول نوع کپسول آتش نشانی را تشخیص بدهید.