طبقه بندی انواع حریق

گروه A :آتش مواد خشک یا جامدات مانند کاغذ و چوب و… جز این گروه است. این مواد معمولا پس از سوختن از خود خاکستر به جا می گذارند. روش اطفاي این حریق ها سرد کردن ، خفه کردن و در بعضی موارد جداسازي است. خاموش کننده هاي حریق ها انواع کپسول هاي آبی و پودري هستند.

گروه B :مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به مایع را دارند جز این گروه هستند مانند بنزین و گریس و نفت و… روش اطفاي اینگونه حریق ها خفه کردن و در بعضی موارد جداسازي است.کپسول هاي آتش نشانی پودري و کف ساز براي اینگونه حریق ها به کار می روند.

گروه C :گازهاي قابل اشتعال یا مایعاتی که به راحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند مانند متان ، اتان و… جز این گروه هستند. این مواد با کمترین گرما مشتعل می شوند و در حجم زیاد ایجا انفجار می کنند. روش اطفاي اینگونه حریق ها جداسازي و خفه کردن است و کپسول هاي آتش نشانی آبی و پودري و در برخی مواقع کپسول هاي گازي براي اطفاي آنها به کارمی رود.

گروه D :فلزات قابل اشتعال که سریعا اکسید می شوند مانند منیزیم ، لیتیم و… جزاین گروه اند. این مواد بلافاصله با آب واکنش می دهند و باعث آتش سوزي و انفجار می شوند. روش اطفاي اینگونه حریق ها جداسازي است و خاموش کننده هاي مناسب آن انواع کپسول هاي پودري است.

گروه E :شامل حریق هاي برق و الکتریسیته هستند که می توانند در کلیه ي ادوات برقی ،کابل ها و سیم هاي برق و… اتفاق بیفتند. حریق الکتریکی مطلق وجود ندارد و معمولا دراثر اتصال دو جریان و یا گرم شدن بیش از حد ایجاد می شود. روش اطفاي اینگونه حریق ها ،قطع جریان برق و خفه کردن است. خاموش کننده هاي مناسب اینگونه حریق ها انواع کپسول هاي گازي با گازکربنیک و هالون ها و انواع کپسول هاي پودري می باشد.

گروه F :حریق ناشی از مواد منفجره مانند باروت، تی ان تی ، آمفو و… جز این گروه است. روش اطفاي اینگونه حریق ها جداسازي است و خاموش کننده هاي مناسب آنها کپسول هاي آتش نشانی آبی و پودري می باشد.