طریقه خاموش کردن آتش با کپسول ها

1 -پین را بکشید: کشیدن پین باعث می شود که بتوانیم دسته شیر کپسول را فشار دهیم.

2 -دسته را فشار دهید: این کار باعث خروج پودر تحت فشار از کپسول می شود.

3 -قاعده آتش را نشانه بگیرید: نشانه روي میانه حریق باعث گسترش حریق می شود.

4 -حریق را با حرکت جارویی سر نازل اطفا کنید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا حریق خاموش شود. مواظب بازگشت مجدد حریق باشید.