نحوه عملکرد کپسول آتش نشانی

آتش از سه جز تشکیل شده است : اکسیژن ، گرما و سوخت .معمولا به این سه جز” مثلث آتش گفته “می شود .

سوخت هرنوع ماده قابل اشتعال می تواند باشد، که وقتی به اندازه کافی گرم شود و به دمای احتراق برسد آتش می گیرد.اکسیژن باعث ادامه احتراق و حفظ آتش می شود.

برای حفظ آتش سوزی هر سه عنصر “مثلث آتش” مورد نیاز است. یک کپسول آتش نشانی با از بین بردن حداقل یکی از این عناصر ، آتش راخاموش می کند.