نحوه عملکرد کپسول آتش نشانی

آتش از سه جز تشکیل شده است : اکسیژن ، گرما و سوخت .معمولا به این سه جز” مثلث آتش گفته “می شود . سوخت هرنوع ماده قابل اشتعال می تواند باشد، که وقتی به اندازه کافی گرم شود و به دمای احتراق برسد آتش می گیرد.اکسیژن باعث ادامه احتراق…

اهمیت شارژ و نگهداری کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی منحصرا برای حفاظت از شما و خانواده اتان استفاده نمی شود ،بلکه جهت حفظ و پشتیبانی از نوشته ها ، تجهیزات و احتمالا تمامی دارایی هاتان است.کم و کاستی های منزلتان را بررسی کنید زیرا از اهمیت زیادی برای شما و خانواده اتان برخوردار است.داشتن خاموش کننده…