?وزن های استاندارد کپسولهای آتشنشانی موجود در ایران?

وزن کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز با استاندارد ایران ۱- کپسول پودروگاز ۱ کیلوگرمی ۲- کپسول پودر و گاز ۲ کیلوگرمی ۳- کپسول پودر و گاز ۳ کیلوگرمی ۴- کپسول پودر و گاز ۴ کیلوگرمی ۵- کپسول پودرو گاز ۶ کیلوگرمی ۶- کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی ۷-…